Kezdőlap Jó gyakorlat 1
Referencia PDF Nyomtatás E-mail


A jó gyakorlat jelenlegi intézményi működésének bemutatása: 

Jó gyakorlatunk célja:

 Montessori oktatás által preferált értékek kerüljenek oktató-nevelő munkánk középpontjába:

·      önállóság, öntevékenység, alkotó részvétel a tanulásban;

·      nyitottság az újra, rugalmasság, kreativitás, elmélyült, és folyamatos tanulás igénye, tolarencia, kockázatvállalás;

·      autonómia, önelfogadás, helyes önértékelés, kiegyensúlyozottság;

·      a gondolkodás, a problémamegoldás előtérbe állítása a mechanikus tanulással szemben; • kooperáció másokkal, együttműködési készség, a konfliktusok kezelésének képessége;

·      az esztétika igénye önmagával és környezetével szemben;

·      a hangsúly a diákon van s nem a tantárgyakon vagy a tanáron;

·      mindenképpen a konkrét élményekre, kísérletekre kell alapozni a tanulási folyamatot;

·      a diákoknak maguknak kell eljutniuk a következtetésekig;

·      minden diáknak szüksége van legalább egy olyan pedagógusra, akivel megbeszélheti személyes, tanulási, szociális problémáit. A Montessori-középiskola eredményessége erősen függ a diák-tanár viszony minőségétől. A diákoknak szükségük van arra, hogy tudják, van valaki, aki igazán ismeri és elfogadja őket;

·      a diákoknak szükségük van a közösségre, s ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a csoportmunkára, közös beszélgetésekre;

 

Jó gyakorlatunk egy un. „Felzárkóztató- képesség-kibontakoztató oktatási program”, mely program a következőket nyújtja: - a diagnosztizálás és a problémafelvetés elvei és módszertana mellett gyakorlati segítségnyújtás a pedagógusoknak; kézzelfogható szakmai anyagok biztosítása (munkatankönyvek, eszközrendszer, módszerek, módszertani ajánlások).

A program kidolgozásakor felhasználtuk a Holland és a Kölni Montessori középiskolák, szakképző intézmények tapasztalatait.

Jó gyakorlatunk főbb sarokpontjai:

·      Mária Montessori képességfejlesztő eszközrendszerére épülő tantervfejlesztés a hozzá kapcsolódó módszertannal, a következő programok felhasználásával: tantárgyi integráció; kooperatív tanulás; számítógéppel támogatott oktatás; projektoktatás; kompetenciaalapú programcsomagok.

·      Differenciált tanulásszervezés, kötelező haladási ütem helyett a saját fejlődési ütem. Leginkább bemutatásra szolgáló, a pedagógus által használt szemléltető eszközök, előírt, kötelező tanmenet, óravázlat helyett a közvetítendő ismereteket lényegükben hordozó, bármikor hozzáférhető, a mindenkori igényeknek megfelelően választható eszköztár.

Öt tantárgy tanításához készült, tanterv, ütemterv és követelményrendszer, valamint az egyéni értékelő és haladási napló egységet alkot. Az ütemterv tartalmazza a tananyagonként meghatározott három szintet, valamint módszertani ajánlást a tananyag feldolgozásához. A kompetencia alapú értékelést a tanulók egyéni haladási és értékelő naplója segíti mind a hat tantárgynál. Az egyéni haladási napló segítségével mind a pedagógus, a tanuló és a diák egyaránt nyomon tudja követni, hogy hol tart a gyerek, milyen tananyagelemekkel foglalkozott és mivel kell még foglalkoznia. A három szintre bontott követelményrendszer segíti a tanulót és a pedagógust abban, hogy a tanuló képességeinek megfelelően válasszon a feladatsorokból. A könnyebb anyagrész sikeres feldolgozása motiválja abban, hogy felzárkózzon a többiekhez.


A jó gyakorlat eredményei, hasznosulásának eddigi tapasztalatai: 

·     A tanulók képesek lesznek az értő olvasásra, a logikus gondolkodásra, az önálló problémamegoldásra.

·     Korszerű, használható tudásra tesznek szert, ami által képesek lesznek az önfejlesztésre, az életen át való tanulásra.

·     Elérjük, hogy a hozzánk járó SNI-s gyerekeknek már csak maradványtünetei lesznek és képesek lesznek jó eredménnyel letenni az érettségit és továbbtanulhatnak.

·     Egységes alapú, személyre szóló integrált képzés valósítunk meg az intézményen belül, a kistérségben, és országosan.

·     Ez az oktatási gyakorlat segíti a hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló – a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó - iskolai nevelését, oktatását.

·     Olyan kompetenciákat fejlesztünk, amelyek birtokában sokkal jobban eligazodnak és beilleszkednek a társadalomba, mint szüleik.

·     Ezzel együtt alkalmas az ép, egészséges, hátránnyal nem küzdő gyerekek oktatására, valamint a kiemelkedően tehetséges gyerekek fejlődésének biztosítására egyaránt.

A jó gyakorlathoz kapcsolódó szakmai anyagok listája: 
Kompetencia alapú munkatankönyvek három évfolyamra kidolgozva Kidolgozott tanmenetek csoport alakítási és módszertani útmutatással egyéni értékelő lapok feladatgyűjtemények kidolgozott feladatsorok óravázlatok villantó kártyák digitális tananyagok, programok foglakozás vázlatok Javító kulcsok a feladatsorokhoz Prezentációk videók Montessori eszközök digitalizált Montessori eszközök 

 

 
Kezdőlap Kapcsolat Keresés Kapcsolat Keresés